Archive

Posts Tagged ‘accessible’

Mar
08

UNESCO’s meeting report on accessible ICTs for students with disabilitiesUNESCO’s verslag van de bijeenkomst betreffende toegankelijke ICT voor studenten met een handicapRelazione dell’incontro dell’UNESCO sulle ICT accessibili per gli studenti con disabilitàΗ έκθεση της UNESCO σχετικά με τις προσβάσιμες Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών για φοιτητές με αναπηρία

UNESCO logo

UNESCO logo

The report summarizes the multi-stakeholder discussion organized at UNESCO Headquarters in Paris from 17 to 18 November 2011. The discussion focused on challenges of and practical solutions for promoting personalization through technology in the classrooms for students, particularly with learning difficulties and physical disabilities. The report includes a number of successful case studies – among them EU funded research project UMSIC (Usability of Music for Social Inclusion of Children) – and recommendations on how educators and students could use existing technological solutions in classrooms, and how UNESCO’s ICT Competences Framework for Teachers could be applied for teachers’ capacity building on issues related to the accessibility.

Download the report.

UNESCO logo

UNESCO logo

Het rapport geeft een overzicht van het multi-stakeholder overleg dat georganiseerd werd op het Hoofdkwartier van UNESCO in Parijs van 17-18 november 2011. De discussie spitste zich toe op de uitdagingen van en praktische oplossingen voor het bevorderen van personalisatie door middel van technologie in de klaslokalen voor studenten, in het bijzonder diegenen met leermoeilijkheden en lichamelijke handicaps. Het rapport bevat een aantal succesvolle case studies – onder hen het door de EU gefinancierde onderzoeksproject UMSIC (Bruikbaarheid van Muziek voor sociale integratie van kinderen) – en aanbevelingen over de manier waarop docenten en studenten de bestaande technologische oplossingen kunnen gebruiken in de klas, en hoe het UNESCO ICT-Competenties kader voor leraren kan worden toegepast voor leerkrachten, en capaciteitsopbouw over kwesties die verband houden met de toegankelijkheid.

Download het rapport.

UNESCO logo

UNESCO logo

La relazione riassume il dibattito fra più stakeholders organizzato presso la sede dell’UNESCO a Parigi, il 17-18 novembre 2011. L’attenzione si è incentrata sulle sfide e le soluzioni pratiche per favorire la personalizzazione per gli studenti attraverso la tecnologia in classe, in particolare per quelli con difficoltà di apprendimento e disabilità motorie. Il rapporto comprende una serie di casi studio di successo – tra i quali l’Unione Europea ha finanziato il progetto di ricerca UMSIC (Usability of Music for Social Inclusion of Children) – e le raccomandazioni su come gli educatori e gli studenti possono utilizzare le esistenti soluzioni tecnologiche nelle aule, e come l’UNESCO’s ICT Competences Framework for Teachers potrebbe essere utilizzato per il potenziamento delle capacità degli insegnanti nei problemi riguardanti l’accessibilità.

Scarica la relazione.

Το λογότυπο της UNESCO

Το λογότυπο της UNESCO

Η έκθεση συνοψίζει την πολυμερή συζήτηση που διοργανώθηκε στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι στις 17-18 Νοεμβρίου 2011. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και πρακτικές λύσεις για την προώθηση της εξατομίκευσης του εκπαιδευτικού υλικού, μέσω της τεχνολογίας, στις αίθουσες διδασκαλίας, ιδίως για τους μαθητές/φοιτητές με μαθησιακές δυσκολίες και κινητικές αναπηρίες. Η έκθεση περιλαμβάνει μια σειρά από επιτυχημένες μελέτες περιπτώσεων (case syudies) – μεταξύ των οποίων και το συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ ερευνητικό πρόγραμμα UMSIC (Χρηστικότητα της Μουσικής για την Κοινωνική Ένταξη των παιδιών) – και συστάσεις για το πώς οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν τις υφιστάμενες τεχνολογικές επιλογές στις τάξεις, και πώς το σχετικό πλαίσιο της UNESCO που απευθύνεται σε εκπαιδευτές (ICT Competences Framework for Teachers), θα μπορούσε να εφαρμοστούν για την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Κατεβάστε την έκθεση στον υπολογιστή σας.

, , , ,

Jan
22

Making Mobile Phones and Services Accessible for Persons with DisabilitiesHet toegankelijk maken van mobiele telefoons en diensten voor personen met een handicapRendere cellulari e servizi accessibili alle persone con disabilitàΠροσβάσιμα Κινητά Τηλέφωνα και Υπηρεσίες για Ανθρώπους με Αναπηρίες

Making Mobile Phones and Services Accessible for Persons with Disabilities is a joint report of the International Telecommunication Union (ITU) and G3ict. Researched and Edited by the Center for Internet & Society, and was released in November 2011.

Mobile communications have become in less than two decades omnipresent in all countries, reaching out to the most isolated and underserved populations in developed and developing countries alike. In 2011more than 5.4 billion mobile phones are in use, almost one per human being on the planet.

In the midst of this telecommunication revolution, however, populations of senior citizens and persons living with disabilities have been left out due to accessibility factors: complex human interfaces difficult to understand and activate for persons with cognitive impairments or learning disabilities, lack of alternative communications for persons living with low vision, blind, hard of hearing or deaf, or, quite often handset ergonomics too difficult for persons with physical disabilities such as dexterity or mobility limitations.

This report contains references to the new legislative and regulatory framework set by the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, an important resource for policy makers. It also covers practical elements required for a successful implementation of those programs and policies.

Download report.
Het toegankelijk maken van mobiele telefoons en diensten voor personen met een handicap is een gezamenlijk rapport van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU) en G3ict. Het is uitgevoerd door het “Center for Internet & Society” en werd uitgebracht in november 2011.

Mobiele communicatie is in minder dan twee decennia alomtegenwoordig geworden in alle landen, en bereikt meer en meer ook de meest geïsoleerde en achtergestelde bevolking in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. In 2011 waren er meer dan 5,4 miljard mobiele telefoons in gebruik, bijna één per inwoner op deze planeet.

In het midden van deze telecommunicatie-revolutie is er echter een deel van de bevolking (ouderen en personen met een handicap) die omwille van toegankelijkheidsfactoren moeite heeft om de complexe menselijke interfaces te begrijpen en te activeren (bvb. voor personen met cognitieve beperkingen of leerproblemen), is er een gebrek aan alternatieve communicatie voor mensen die leven met visuele beperkingen, blinden, doven en slechthorenden, of is er een gebrekkige ergonomie voor mensen met een lichamelijke handicap of met mobiliteitsbeperkingen.

Dit rapport bevat verwijzingen naar de nieuwe wet-en regelgevend kader dat met het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, een belangrijke bron vormt voor beleidsmakers. Het omvat ook praktische elementen die nodig zijn voor een succesvolle uitvoering van deze programma’s en het algemene beleid hieromtrent.

Download rapport.Rendere cellulari e servizi accessibili alle persone con disabilità” è un rapporto congiunto della International Telecommunication Union (ITU) e G3ict; curato dal Center for Internet & Society e stampato nel novembre 2011. I sistemi di telecomunicazione mobili sono diventati, in meno di due decenni, onnipresenti in tutti i Paesi, raggiungendo le popolazioni più isolate sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Nel 2011 sono stati utilizzati oltre 5,4 miliardi di telefoni cellulari, quasi uno per ogni essere umano sul pianeta. Da questa rivoluzione delle telecomunicazioni però gli anziani e le persone con disabilità sono stati lasciati fuori per motivi legati all’accessibilità: interfacce difficili da comprendere e attivare per le persone con disabilità cognitive o difficoltà di apprendimento, mancanza di comunicazioni alternative per persone affette da ipovisione, cieche, con problemi di udito o sorde o, molto spesso, l’ergonomia troppo difficile per le persone con disabilità motoria. Questa relazione contiene riferimenti al nuovo quadro legislativo e normativo fissato dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, una risorsa importante per i decisori politici. Essa riporta anche elementi pratici necessari per una corretta attuazione di tali programmi e politiche.

Scarica la relazione.Η έκθεση «Προσβάσιμα Κινητά Τηλέφωνα και Υπηρεσίες για Ανθρώπους με Αναπηρίες» είναι μια κοινή έκθεση της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) και της G3ict. Η έρευνα και η σύνταξη έγινε από το Center for Internet & Society, και κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο 2011.

Σε λιγότερο από 2 δεκαετίες, οι κινητές επικοινωνίες έχουν γίνει πανταχού παρούσες σε όλες τις χώρες, με ταχύ ρυθμό εξάπλωσης ακόμα και στους πλέον απομονωμένους πληθυσμούς των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Το 2011, περισσότερα από 5,4 δισεκατομμύρια κινητά τηλέφωνα ήταν σε χρήση, δηλαδή περίπου 1 κινητό τηλέφωνο ανά άνθρωπο στον πλανήτη.

Ωστόσο, εν μέσω αυτής της επανάστασης των τηλεπικοινωνιών, οι πληθυσμοί των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες φαίνεται πως έχουν αποκλειστεί, λόγω παραγόντων προσβασιμότητας: οι πολύπλοκες ανθρώπινες διεπαφές είναι δύσκολο να κατανοηθούν από άτομα με νοητικές αναπηρίες ή μαθησιακές δυσκολίες, η έλλειψη εναλλακτικών επικοινωνιακών εργαλείων για άτομα με προβλήματα όρασης, για τυφλούς, βαρήκοους ή κωφούς, ή, η συχνά ακατάλληλη εργονομία των φορητών συσκευών δυσκολεύει τους χρήστες με κινητικές αναπηρίες, όπως περιορισμένη κινητικότητα άνω άκρων.

Η έκθεση αυτή περιέχει αναφορές στο νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που καθορίστηκε από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που αποτελεί σημαντική πηγή για τους φορείς χάραξης πολιτικής. Καλύπτει, επίσης, όλα τα πρακτικά στοιχεία που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

Κατεβάστε την έκθεση στον υπολογιστή σας.

, , ,