Σχετικά

Ανάγκη για βασική εκπαίδευση των ΑμεΑ στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίας (ΥΤ-ΤΠΕ)

Το ATLEC συμμετείχε στη HANDImatica 12 (στα πλαίσια του 9ου Εθνικού Συνεδρίου για την Αναπηρία και τις ΤΠΕ) με περίπτερο και συμμετοχή στο απογευματινό σεμινάριο στις 22/11/2012 με την ακόλουθη παρουσίαση:

Έναρξη έρευνας

Το ATLEC διεξάγει έρευνα για τις ανάγκες των Ανθρώπων με Αναπηρία και μια υψηλού επιπέδου ανάλυση της εκπαίδευσης που είναι διαθέσιμη πάνω στις ΤΠΕ-ΥΤ (Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνίας – Υποστηρικτικές Τεχνολογίες), καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που έχουν οι ίδιοι λάβει. Το πρώτο μέρος αυτής της έρευνας διεξάγεται διαδικτυακά και μπορείτε να το βρείτε διαθέσιμο στις ακόλουθες γλώσσες:

Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε συμπληρώστε το on-line ερωτηματολόγιο, ώστε να ξεκινήσουμε να αντιπαραβάλουμε τις πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη του προγράμματος εκπαίδευσης. Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα συνεργαστούμε με ΑμεΑ και με διάφορους φορείς, ώστε να συγκροτηθεί τοπρόγραμμα βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας. Θα το εκτιμούσαμε αν συμπληρώνατε το ερωτηματολόγιο, σε μια προσπάθεια να αλλάξουμε την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, βελτιώνοντας τη σχέση τους με την τεχνολογία. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεισφορά σας.

Σχετικά

“Μελέτες σε όλη την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων ACCESSIBLE, AEGIS (FP7) και ImPaCT (KA3), σε πανευρωπαϊκές έρευνες με δείγμα 1000 και πλέον τελικών χρηστών και ειδικούς Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (YT), υπογράμμισαν ότι η ελλιπής εκπαίδευση είναι το βασικό εμπόδιο για τη χρήση YT από τους τελικούς χρήστες. Αυτό το έλλειμμα κατάρτισης μπορεί συνεπώς να αναγνωστεί και ως ο κύριος περιορισμός στην ανάληψη εργασίας σε ένα συνηθισμένο εργασιακό περιβάλλον. Μολονότι υπάρχουν Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως το EASTIN (www.eastin.info), το οποίο έχει ήδη συγκροτήσει (μερικώς) βάσεις δεδομένων δομής ISO πάνω στις YT, η κατάρτιση πάνω σε πραγματικές Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΥΤ-ΤΠΕ) είναι ελλιπής, ή τουλάχιστον δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των τελικών χρηστών. Αν και υπάρχουν ήδη πρωτοβουλίες πάνω στις ΥΤ στην ΕΕ, όπως το ATVET (Ηνωμένο Βασίλειο), το Blind people in Qualification (Αυστρία), το ImPaCT, το Keeping Pace with Assistive Technology (Ιταλία), επικεντρώνονται κυρίως στην κατάρτιση των εκπαιδευτών και επαγγελματιών που εργάζονται στον τομέα των ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και όχι στην εκπαίδευση των ίδιων των «δικαιούχων» (δηλαδή των ΑμεΑ), οι οποίοι παραμένουν εν πολλοίς ανενημέρωτοι για τις υφιστάμενες ΥΤ-ΤΠΕ που τους αφορούν άμεσα. Το ATLEC θα καλύψει αυτό το κενό και θα επικεντρωθεί στην εκπαίδευση των καταρτιζόμενων σε συγκεκριμένες δεξιότητες, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες ανάγκες και την καταλληλότητά τους για ανάληψη εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή ΥΤ-ΤΠΕ. Η καινοτομία αυτού του προγράμματος έγκειται στο ότι σχεδιάστηκε εστιάζοντας στον χρήστη, καθώς και στην εξατομικευμένη προσαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος και του σχετικού υλικού του ATLEC, με βάση τις ανάγκες του καταρτιζόμενου, σε συνδυασμό με την εφαρμογή κινητών εργαλείων για την υποστήριξη της εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας παράλληλα τη συμβουλευτική (mentoring) ως επιπρόσθετο υποστηρικτικό στοιχείο των υπηρεσιών κατάρτισης του ATLEC. Το ATLEC εστιάζει στο άτομο με αναπηρία (στις ανάγκες και στις ικανότητές του ως μαθητευομένου), αλλά και στον εκπαιδευτή. Επιπλέον, οι παιδαγωγικές μέθοδοι θα είναι καινοτόμες, κάνοντας χρήση σύνθετης μάθησης (κατ’ιδίαν, εξ αποστάσεως -online και εν κινήσει- εκπαίδευση), εξασφαλίζοντας προσβάσιμα, συμβατά με WCAG2.0, εκπαιδευτικά αποτελέσματα, τα οποία θα είναι συμβατά και με άλλες αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες. Όλα τα εκπαιδευτικά προϊόντα και οι εφαρμογές κινητών του ATLEC θα προσφέρονται από την πλατφόρμα του προγράμματος ViPi (KA3-ICT, 511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) που θα αρχίσει μέσα στο 2012, και το οποίο συντονίζεται από το PhoenixKM. Η εκπαίδευση των χρηστών σε ΥΤ βασισμένες σε ΤΠΕ σημαίνει ότι επιπλέον θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ψηφιακές ικανότητες, αλλά και βασικές ικανότητες εκμάθησης νέων αντικειμένων, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους, την προσαρμοστικότητα και τη θετική στάση απέναντι στην ανάληψη ρίσκων, ενώ παράλληλα τους προσφέρει πρόσβαση σε ένα κατά τ’ άλλα δυσπρόσιτο φυσικό, τεχνολογικό και συμπεριφορικό εργασιακό περιβάλλον. Πέρα από την παροχή γνώσης σχετιζόμενης με ΥΤ-ΤΠΕ, και μάλιστα της πλέον ενδεδειγμένης για την εκάστοτε αναπηρία του χρήστη, θα συσταθεί ένα σύστημα συμβουλευτικής στους εργασιακούς χώρους στο Βέλγιο και την Ελλάδα, που θα συνδέει άμεσα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν οι χρήστες με την πρακτική εφαρμογή τους, ενώ ταυτόχρονα θα μάθουν να λειτουργούν μέσα σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Τέλος, εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία επαγγελματικού προφίλ ως εκπαιδευτής ΥΤ-ΤΠΕ και η συμβουλευτική στον εργασιακό χώρο, που αναγάγει τα ανειδίκευτα άτομα με αναπηρίες σε επαρκώς καταρτισμένους εκπαιδευτές, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους και παρέχοντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δημιουργώντας και νέες ευκαιρίες απασχόλησης στις κοινότητες ατόμων με αναπηρίες. Μακροπρόθεσμα, προσφέρεται ακόμα και η δυνατότητα για οικονομική ελάφρυνση λόγω των νέων θέσεων εργασίας.”

Comments are closed.