Home » Relevant news, Survey » European survey on training and usage of ICT ATOnline onderzoek naar het gebruiken van ondersteunende hulpmiddelenIndagine europea sulla formazione e l’utilizzo delle tecnologie assistiveATLEC – Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Jun
30

The use of Assistive Technology (AT) has greatly increased over the last few years especially in the field of ICT-AT. Assistive Technology can be liberating for the person who is using the equipment as well as for their parent or carer, but all too often the equipment is not being used to its full capabilities.

The results of recent surveys with AT users and specialists throughout Europe have highlighted that the lack of appropriate or sufficient training is the core barrier towards using AT by end-users. This lack of training is subsequently also recognised as the main barrier to securing or maintaining employment within a regular working environment.

A number of training initiatives exist but they mainly address training of the trainers and professionals working with people with disabilities, and not the actual beneficiaries (people with disabilities), who remain largely unaware of the huge range of available ICT-AT or of the potential it provides for them to build their skills, their employability or their independence.

ATLEC (Assistive Technology Learning Through a Unified Curriculum – www.atlec-project.eu), partially financed by the EU Lifelong Learning programme, aims to fill this gap and will focus on training the learners in specific skills, tailored to their individual and employability needs, whilst also creating the job profile of an ICT AT trainer, therefore giving disabled people another route into employment or self-employment.

The unique part of this project is that the curriculum developed will be end-user led so that ultimately it meets the needs of any potential users.

To better grasp the problems with current training practices (or the lack of), we launched a survey that is targeted towards:

  • Parent / Carer / Personal Assistant of a person with a disability
  • Support Organisation representing people with disabilities
  • Educator (Teacher/Further Education or VET Trainer/Higher Education Tutor)
  • AT Provider (e.g. manufacturer, distributor, occupational therapist, etc)
  • Policy Maker (for education, disability, employment).

The survey focuses on the AT training that is available and aims to gather feedback on the quality of the training. The online survey can be found at:

We are asking all interested people to complete the online survey so that we can start collating the information we require to develop the training curriculum. Once the research has been undertaken we will be working with people with disabilities and other stakeholders, to create the curriculum in line with the research results.

We would greatly appreciate it if you could access the survey and complete it to help us to change the lives of people with disabilities through this project.

Thank you in advance for your contribution.

ATLEC project team
Oak Field School, Nottingham (UK)
PhoenixKM BVBA (Belgium)
Disability Now (Greece)
Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) (Italy)
University Of Athens (Greece)
Greenhat Interactive Ltd (UK)Het gebruik van ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen  is sterk toegenomen de afgelopen jaren. Ondersteunende technologie kan bevrijdend zijn voor de persoon die het gebruikt, alsook voor de ouder of verzorger. Echter, al te vaak worden bepaalde hulpmiddelen niet gebruikt omdat men niet op de hoogte is van de volledige mogelijkheden.

De resultaten van recente onderzoeken met gebruikers en specialisten in heel Europa hebben aangetoond dat het gebrek aan geschikte of voldoende opleiding de kern barrière is naar het gebruik van hulpmiddelen door eindgebruikers. Dit gebrek aan opleiding wordt vervolgens ook erkend als de belangrijkste barrière voor het beveiligen of het behoud van de werkgelegenheid in een reguliere werkomgeving.

Een aantal opleidingsinitiatieven bestaan, maar ze houden zich voornamelijk bezig met de opleiding van de trainers en professionals die werken met mensen met een handicap, en niet met de werkelijke begunstigden (personen met een handicap). Deze laatste blijven grotendeels onbewust betreffende het enorme aanbod van beschikbare ICT gebaseerde hulpmiddelen of van het potentieel die het biedt voor het verbeteren van vaardigheden, en hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, of het verbeteren van hun onafhankelijkheid.

ATLEC wil deze leemte opvullen en zal zich richten op het trainen van de leerlingen in specifieke vaardigheden, afgestemd op hun individuele behoeften en inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, terwijl we ook het functieprofiel van een ICT-AT trainer gaan creëren.

We zijn momenteel bezig met onderzoek naar de behoeften van mensen met een handicap en het opstellen van een state of the art analyse. Het eerste deel van dit onderzoek zal worden uitgevoerd via een online enquête die te vinden is op:

We vragen alle geïnteresseerden om de online enquête in te vullen, zodat we kunnen beginnen met het verzamelen van de informatie die we nodig hebben om het opleidingscurriculum te kunnen ontwikkelen. Zodra het onderzoek is uitgevoerd zullen we werken met mensen met een handicap en andere belanghebbenden, om het curriculum in lijn met de onderzoeksresultaten te creëren.

Met vriendelijke groeten en we danken u bij voorbaat voor uw bijdrage,

ATLEC project team
Oak Field School, Nottingham (UK)
PhoenixKM BVBA (Belgium)
Disability Now (Greece)
Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) (Italy)
University Of Athens (Greece)
Greenhat Interactive Ltd (UK)

L’uso delle tecnologie assistive (AT) si è notevolmente incrementato negli ultimi anni, soprattutto nel ambito dell’ICT. Le tecnologie assistive possono creare una maggiore autonomia e libertà per le persone che le utilizzano, nonché per i loro familiari o assistenti. Nonostante ciò le soluzioni spesso non vengono utilizzate in modo ottimale.

Recenti indagini che hanno coinvolto persone con disabilità che usano l’AT e specialisti di tutta Europa, hanno messo in evidenza che la mancanza di formazione (adeguata) è un’importante ostacolo verso un più ampio ed efficace utilizzo delle AT da parte degli utenti finali. Questa mancanza di formazione è considerata inoltre un ostacolo importante per la partecipazione lavorativa delle persone con disabilità.

Esistono, anche in Italia, iniziative di formazione sul tema delle ICT-AT, ma esse riguardano principalmente la formazione a formatori e a operatori che lavorano con persone con disabilità, e non ai beneficiari principali delle tecnologie (le persone con disabilità), che restano frequentemente inconsapevoli delle soluzioni ICT-AT e delle opportunità che le tecnologie offrono per aumentare le proprie competenze.

Il progetto ATLEC (Apprendimento in ICT-AT tramite un programma condiviso, www.atlec-project.eu), parzialmente finanziato dal programma Lifelong Learning dell’Unione Europea, mira a colmare questa lacuna e si concentrerà sulla formazione degli studenti con disabilità rispetto a competenze specifiche di ICT-AT, con un approccio personalizzato, definito in base alla situazione della persona e alle esigenze della possibilità di impiego. Il progetto mira inoltre a creare il profilo professionale “tipico” di un formatore ICT AT, non escludendo che siano le persone con disabilità stesse a diventare i formatori di altri.
Per essere il più possibile vicino alla realtà delle persone con disabilità, saranno loro stesse i protagonisti di questo progetto, dell’analisi del bisogno e della formazione che si svilupperà.

Per comprendere meglio i problemi di cui ci vogliamo occupare, abbiamo lanciato un sondaggio che si rivolge verso un target variegato:

  • Persone che prestano assistenza ad una o più persone con disabilità (familiari, assistenti di base, etc.);
  • Rappresentanti di organizzazioni che rappresentano e sostengono le persone con disabilità;
  • Professionisti della formazione (Insegnanti, formatori, tutor, educatori);
  • Consulenti AT nel settore pubblico e privato (Centri ausili, imprese del settore, esperti AT presso strutture riabilitative, etc.);
  • Policy Maker a livello locale, regionale, nazionale, europeo, nell’ambito dell’istruzione, del welfare (sanità e sociale), del lavoro, dell’inclusione etc..

L’indagine si concentra sulla formazione ICT-AT rivolta alle persone con disabilità attualmente esistente e si propone di raccogliere input sulla qualità della formazione e sui bisogni. Il sondaggio è disponibile in più lingue all’indirizzo:

Chiediamo a tutte le persone interessate di completare il sondaggio (ricihede circa 15 minuti). I risultati ci aiuteranno a sviluppare il piano di formazione. Saremmo quindi molto grati se poteste accedere al sondaggio e completarlo in tempi possibilmente non troppo lunghi.

Vi ringraziamo in anticipo per il vostro contributo.

ATLEC project team

Oak Field School, Nottingham (UK)
PhoenixKM BVBA (Belgio)
Disability Now (Grecia)
AIAS Bologna onlus (Italia)
University Of Athens (Grecia)
Greenhat Interactive Ltd (UK)

Αγαπητοί φίλοι,

Η χρήση των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών (ΥΤ) ακολουθεί ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, ιδίως στον τομέα των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών.
Η Υποστηρικτική Τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά για όποιον χρησιμοποιεί σχετικό εξοπλισμό, καθώς και για το οικογενειακό του περιβάλλον ή τους προσωπικούς βοηθούς του. Ωστόσο, πολύ συχνά, οι δυνατότητες του τεχνολογικού εξοπλισμού δεν αξιοποιούνται στο έπακρο.

Αποτελέσματα από πρόσφατες έρευνες με χρήστες και ειδικούς ΥΤ σε όλη την Ευρώπη, φανέρωσαν πως η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης είναι το βασικό εμπόδιο στη χρήση των ΥΤ από τους χρήστες.
Αυτή η έλλειψη είναι κατά συνέπεια το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ανάληψη ή διασφάλιση της θέσης εργασίας μέσα σε ένα σύνηθες εργασιακό περιβάλλον.

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες στον τομέα της κατάρτισης, που ωστόσο απευθύνονται κυρίως σε εκπαιδευτές και επαγγελματίες που εργάζονται με ανθρώπους με αναπηρίες, και όχι στους πραγματικούς ενδιαφερόμενους (δηλ. τους ανθρώπους με αναπηρίες) οι οποίοι εξακολουθούν να μην γνωρίζουν τη μεγάλη γκάμα των Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών που υπάρχουν διαθέσιμες στην αγορά ή την προοπτική που τους προσφέρουν για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, για την καταλληλότητά τους στην ανεύρεση εργασίας ή για μεγαλύτερη ανεξαρτησία στην καθημερινότητά τους.

Το έργο ATLEC (Κατάρτιση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες μέσω ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος -www.atlec-project.eu), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme), έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, εκπαιδεύοντας τους μαθητευόμενους σε τεχνολογικές δεξιότητες προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες, ενώ παράλληλα δημιουργεί το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών, προσφέροντας στους ανθρώπους με αναπηρία έναν εναλλακτικό δρόμο προς την απασχόληση ή την αυτοαπασχόληση.

Η καινοτομία του ATLEC έγκειται επίσης και στο γεγονός πως το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (training curriculum) που θα προκύψει μέσω του έργου, αναπτύσσεται και συντονίζεται από τους ίδιους τους τελικούς χρήστες, ώστε να εξασφαλίζεται πως ικανοποιούνται οι ανάγκες οποιουδήποτε πιθανού χρήστη.
Στην προσπάθειά μας να προχωρήσουμε το έργο περαιτέρω, πραγματοποιούμε αυτή την περίοδο έρευνα για την αναγνώριση και καταγραφή των αναγκών των χρηστών με αναπηρίες, καθώς και μια υψηλού επιπέδου ανάλυση σχετικά με τη διαθέσιμη εκπαίδευση στις Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών, αξιολογώντας παράλληλα την ποιότητα της κατάρτισης που έχουν ήδη λάβει.
Το πρώτο μέρος αυτής της έρευνας θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτυακής δημοσκόπησης που θα βρείτε στους κάτω συνδέσμους:

Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε συμπληρώστε την online δημοσκόπηση, ώστε να αρχίσουμε τη συλλογή των πληροφοριών που χρειάζονται για τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, θα συνεργαστούμε με ανθρώπους με αναπηρίες και άλλους ενδιαφερόμενους, για να διαμορφώσουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της έρευνας.

Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν επιλέγατε τον πιο πάνω σύνδεσμο που οδηγεί στη δημοσκόπηση και συμπληρώνατε το σχετικό ερωτηματολόγιο, ώστε να μας βοηθήσετε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών με αναπηρίες.

Θερμούς χαιρετισμούς και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.

Ομάδα του έργου ATLEC
Oak Field School, Nottingham (Ην. Βασίλειο)
Phoenix KM BVBA (Βέλγιο)
Disability NOW / ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ (Ελλάδα)
Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S) (Ιταλία)
University Of Athens / Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα)
Greenhat Interactive Ltd (Ην. Βασίλειο)

Comments are closed.